Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras

 

 

TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS UGDYMO IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

 

 

 

                (švietimo įstaigos pavadinimas)

 

 

 

DIREKTORIAUS ROLANDO BEIŠIO

 

2022 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 

 

 

8.  Kitų metų užduotys

 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

8.1. Stiprinti pedagogų gerosios patirties sklaidą ir kolegialų mokymąsi su kitomis rajono bendrojo ugdymo įstaigomis įtraukiojo ugdymo tema.

 

 

 

.

Formuojamos centro bendruomenės narių vertybinės nuostatos įtraukties švietime klausimais.

Teikiamos konsultacijos, metodinės rekomendacijos rajono pedagogams, dirbantiems su SUP turinčiais mokiniais. Organizuojamos bendros veiklos su kitomis rajono mokyklomis, kurios padės įsivertinti pasirengimą organizuoti įtraukųjį ugdymą, teikti mokiniui jo poreikius atitinkantį ugdymą ir pagalbą, analizuoti, vertinti ir optimizuoti savo veiklos veiksmingumą.

Iki 2022-12-23:

Ø  Pasirašytos ne mažiau

kaip 5 bendradarbiavimo sutartys su kitomis rajono mokyklomis.

Ø  Suorganizuotas

seminaras  (mokymai) švietimo pagalbos teikimo ir SUP mokinių ugdymo klausimais kitų rajono ugdymo įstaigų pedagogams.

Ø  Dalyvavimas ne mažiau

kaip 5 bendrose veiklose su kitomis rajono mokyklomis.

Ø  30 proc. pedagogų per

metus veda ne mažiau kaip 1 atvirą veiklą, kuri aptariama ir pateikiamos rekomendacijos, ką tobulinti.

           Iki 2022-09-01:

Ø  Parengti 3 lankstinukai

apie skirtingus raidos sutrikimus turinčius mokinius ir pagalbos jiems teikimą, vykdoma sklaida.

8.2. Kurti ir/ar atnaujinti saugias edukacines erdves, ugdymo aplinkas, padedančias veiksmingai siekti patyriminio ugdymo(si) tikslų įgyvendinimo.

Sudarytos sąlygos mokinių saugumui centre užtikrinti. Sukurta estetiška ir patraukli patyriminio ugdymo(si) aplinka.

Iki 2022-10-30:

Ø  Įrengta daugiafunkcinė

3 paskirčių savarankiškumo ugdymo patalpa.

Ø  Įrengtos žaliųjų atliekų

kompostavimo dėžės.

Ø  Praplėstas vaismedžių

sodas, įrengta trečioji ekodaržo lysvė, papildytas emocijų takas naujomis pojūčių medžiagomis.

 

Iki 2022-12-23:

Ø  pravesta mokinių

apklausa. Apklausos metu 90 proc. respondentų patvirtina, kad mokykloje jaučiasi saugiai, kad jiems patinka veiklos, vykdomos naujai įkurtose erdvėse;

Ø  suplanuota ir atlikta

pedagogų inicijuojamų veiklų naujose erdvėse stebėsena (teminis patikrinimas). Stebimos ir aptariamos ne mažiau kaip 7 veiklos. Metodinės grupės susirinkimo metu pristatomos išvados ir įžvalgos naujai sukurtų edukacinių erdvių panaudojimo ir efektyvumo klausimais, pateikiamos rekomendacijos.

8.3.Kurti emociškai palankią ugdymo aplinką, bendraujant ir bendradarbiaujant mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogų ir socialinių partnerių, rėmėjų komandoms.

Pozityvus, pasitikėjimu grįstas mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų, socialinių partnerių ir rėmėjų bendradarbiavimas. Geras socialinis – emocinis klimatas.

Iki 2022-12-10:

Ø  Bendruose projektuose

ir veiklose (ne mažiau kaip 3 veiklos) dalyvaus 90 proc. mokinių, 40 proc. tėvų (globėjų, rūpintojų), 80 procentų pedagogų.

Ø  Dalyvavimas pilietinėse

akcijose, iniciatyvose, patyčių mažinimo renginiuose, minėsime neįgaliesiems skirtas datas (ne mažiau kaip 5 iniciatyvos).

            Iki 2022-10-31:

Ø  Suorganizuotas renginys

– padėkos šventė centro rėmėjams (UAB ,,GBY“, Dalia Belikienė).

 Iki 2022-12-23 atlikta

centro bendruomenės narių apklausa gero socialinio – emocinio klimato įvertinimui. 80 proc. visų respondentų (pedagogų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) teigiamai vertins socialinį - emocinį klimatą centre.

 

 

 

9.    Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)

 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)

 

9.1. Teisės aktų pokyčiai.

9.2. Žmogiškieji faktoriai.

9.3. Finansiniai ištekliai.

9.4. Karantinas, kitos aplinkybės, įtakotos Covid - 19 pandemijos.

 

 

 

VI SKYRIUS

 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

 

 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _____________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

____________________                          __________                    _________________         __________

 

(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data)

 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –

 

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /

 

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

 

 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _____________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

______________________               _________               ________________         __________

 

(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data)

 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos

 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos;

 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras)

 

 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.

 

 

 

 

 

Susipažinau.

 

____________________                 __________                    _________________         __________

 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data)

 

       

Bendras telefonas: (8-446) 58246

Direktorius: (8-446) 58246

Pavaduotoja: (8-446) 58554

Buhalterija: (8-446) 58554

E-pastas:

rolandas.beisys@skaudvileuvgc.lt

 

 

 

Tauragės r.
Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras
-----------------------------------------
Adresas:
Turgaus a. 6, Skaudvilė,
LT-73424 Tauragės r.
Įstaigos kodas 190986889
A/S: 584010041600070113