Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus

2017-01- 02 d. įsakymu Nr. V-01

                                                                                      2012-04-23 d. įsakymo Nr. V-221 redakcija)

 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į TAURAGĖS R.

SKAUDVILĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS BENDRABUTĮ

TVARKOS APRAŠAS

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Mokinių priėmimo į Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos bendrabutį

tvarkos aprašas nustato bendrabučio suteikimo mokyklos mokiniams, apgyvendinimo ir gyvenimo jame tvarką.

2.      Mokinių gyvenimą bendrabutyje reglamentuoja 2012 m. vasario 22 d.

mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-154 patvirtintos „Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės“.

3.      Mokiniai priimami į bendrabutį vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu

kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu

(Žin., Nr. XI-1281, 2011 m. kovo 17 d.), Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-313 patvirtinto „Dėl mokinių priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo 19 punktu“.

 

II.  BENDRABUČIO SUTEIKIMAS

 

4.      Bendrabutis suteikiamas tik mokiniams, mokyklos direktoriaus įsakymu

įtrauktiems į Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos mokinių sąrašus ir gavus mokinių tėvų, globėjų (rūpintojų) prašymus dėl bendrabučio suteikimo bei pasirašius mokinio priėmimo į mokyklos bendrabutį sutartį.

5.      Pirmumo teisę gyventi bendrabutyje turi tie mokiniai, kurie:

5.1.  dėl turimų sutrikimų (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra

nesaugūs gatvėje), negali kasdien atvykti į mokyklą ir mokykla neturi galimybių vežioti;

5.2.  gyvena kitame rajone ar kaimo vietoje didesniu nei 3 kilometrų atstumu nuo

mokyklos;

      5.3. yra iš socialiai remtinų šeimų;

      5.4. patiria šeimoje fizinį ir psichologinį smurtą;

      5.5. kitais atvejais, suderinus su steigėju, kai mokyklos direktorius ar atitinkamos institucijos pateikia rekomendacijas.

6.      Mokiniai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, kurių

globėjas (rūpintojas) yra globos namai, gali būti mokomi mokykloje ir mokslo dienomis gyventi mokyklos bendrabutyje.

 

III.  APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS BENDRABUTYJE

 

7.      Mokykla užtikrina kad mokiniams būtų sudarytos tinkamos gyvenimo,

mokymosi ir poilsio sąlygos bendrabutyje.

8.      Mokyklos bendrabutyje gyventi turi teisę mokiniai nuo 7 metų iki 21 metų

amžiaus.

9.      Mokiniai, nesilaikantys Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos

bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių ar sugadinę bendrabučio patalpas, įrenginius, baldus ar inventorių, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

10.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 36 straipsnio 6 punkto

nuostatomis, mokinių gyvenimo mokyklos bendrabutyje išlaidos apmokamos iš mokyklos ūkio lėšų.

 

 

_____________________________________________________

Bendras telefonas: (8-446) 58246

Direktorius: (8-446) 58246

Pavaduotoja: (8-446) 58554

Buhalterija: (8-446) 58554

E-pastas:

rolandas.beisys@skaudvileuvgc.lt

 

 

 

Tauragės r.
Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras
-----------------------------------------
Adresas:
Turgaus a. 6, Skaudvilė,
LT-73424 Tauragės r.
Įstaigos kodas 190986889
A/S: 584010041600070113