Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras

2015-2016 m. m.

 Mokyklos veiklos kokybės  įsivertinimas

1 sritis. REZULTATAI

1.2. TEMA – PASIEKIMAI IR PAŽANGA

1.2.1. RODIKLIS – Mokinio pasiekimai ir pažanga

1.2.2. RODIKLIS – Mokyklos pasiekimai ir pažanga

Vertinimo šaltiniai

●   Mokyklos veiklos ataskaita

       ●   Mokyklos ugdymo planas

       ●    Pedagogų tarybos posėdžių protokolai

●   Mokinių asmens bylos

Vertinimo metodai

●   Dokumentų analizė

●   Pokalbiai

      ●   Stebėjimas

1.2.1.

Kiekvieno mokinio įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų lygis atitinka jo galias ir gebėjimus. keliamus tikslus bei ugdymosi patirtį. Tolesnio ugdymosi uždaviniai, pasiekimų ir pažangos planavimas grindžiami informacija apie mokinio žinių ir gebėjimų lygį, jo pasiekimų įrodymais ,dialogu su mokiniu, bendravimu ir bendradarbiavimu su mokinio tėvais, pagalbos mokiniui specialistais.

 Mokiniai pagal galimybes nori ir moka bendrauti, bendradarbiauti, dalyvauti bendrose veiklose. Dažniausiai  jie pripažįsta kitų teisę būti kitokiems nei jie yra, gerbia kitą asmenį ir yra geranoriški.

 Kiekvienas mokinys nuolat ir nuosekliai išmoksta naujų ir sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų gebėjimų, tvirtesnių vertybinių nuostatų. Pažangos tempas yra tinkamas mokinio gebėjimams. Pažanga atpažįstama, įrodoma.

Mokiniai turi ypatingų asmeninių mokymosi bei kitų veiklų – projektų, renginių, būrelių, konkursų – pasiekimų (darbų ir kūrinių, gebėjimų, laimėjimų). Individualūs mokinio pasiekimai ir pastangos matomi, pripažįstami, skatinami. – 3 lygis.

Teigiamų savybių daugiau negu trūkumų.

 1.2.2

Mokinių ugdymo(si) pasiekimai atitinka valstybės keliamus tikslus ir mokykloje besimokančių mokinių galias. Mokiniai, mokinių tėvai patenkinti mokyklos indėliu ugdant jų galias ir gebėjimus.

 Mokykloje analizuojami apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio ar mokymosi pagal tam tikrą programą rezultatai. Vertinamas kiekvieno mokytojo darbo poveikis ir mokyklos indėlis į mokinių pažangą.

 Mokytojai yra įvaldę įvairias vertinimo strategijas ir būdus, kuriuos naudoja kiekvieno mokinio galimybių gilesniam pažinimui, mokymosi proceso bei pažangos stebėjimui ir įvertinimui, savalaikiam mokinio mokymosi sunkumų diagnozavimui. Turima vertinimo informacija ir tyrimų duomenimis remiamasi nustatant prioritetinius ugdymo kokybės gerinimo mokykloje uždavinius, kuriant ir koreguojant mokyklos ugdymo turinį, pasirenkant mokymo(si) priemones ir metodus, planuojant mokytojų mokymąsi – vieniems iš kitų, drauge ar kitur. – 3 lygis.

Teigiamų savybių daugiau negu trūkumų.

Bendras telefonas: (8-446) 58246

Direktorius: (8-446) 58246

Pavaduotoja: (8-446) 58554

Buhalterija: (8-446) 58554

E-pastas:

rolandas.beisys@skaudvileuvgc.lt

 

 

 

Tauragės r.
Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras
-----------------------------------------
Adresas:
Turgaus a. 6, Skaudvilė,
LT-73424 Tauragės r.
Įstaigos kodas 190986889
A/S: 584010041600070113